Khuyến Mại X2 Lần Đầu
18/09/2018
Các mốc nạp sẽ được x2 KNB khi nạp lần đầu
Hướng dẫn nạp scoin: Tại Đây