Thời gian Vận Tiêu là từ 12:00 đến 24:00 hàng ngày, có thể cướp tiêu trong thời gian này